TUEBOR General Service, s.r.o. - Bezpečí má své jméno...

 
Projektování a montáž elektronického zabezpečení

Středisko pro projekci a montáž zabezpečovacích systémů TUEBOR Alarm Security vzniklo v roce 1994 jako odpověď na nedostatečnou pružnost externích dodavatelů. Pokud máme zákazníka prostřednictvím systému EZS střežit, musí být systém navržen jako spolehlivý, efektivní, musí být dodán okamžitě a zejména musí mít zajištěn nepřetržitý stoprocentně dostupný servis. Pokud zákazníkovi navrhneme a dodáme systém jehož prostřednictvím jej pak střežíme, přebíráme logicky plnou zodpovědnost a následný servis a bezporuchový provoz zařízení je především v našem vlastním zájmu.

EZS elektronické zabezpečovací systémy
Elektronické zabezpečovací systémy jsou obecně tvořeny souborem čidel reagujících na pohyb, změny světelné intenzity, tepelné změny, případně zvukové frekvence nebo přímý kontakt a jsou vlastně očima a ušima systému. Ústředna-mozek celého zařízení podněty z čidel vyhodnocuje a pokud dojde k potvrzenému narušení hodnot, které čidla sledují, vyhlásí poplach. Ten je pak předán prostřednictvím pojítka a určené přenosové cesty, která tvoří poslední důležitou část systému adresátovi, který má být o poplachu zpraven-nejlépe na PCO kde dispečer Centrály nouzové služby zajistí profesionální reakci odpovídající zobrazeným informacím. Aby systém spolehlivě chránil, ale nevyvolával plané poplachy, musí být při jeho navrhování zohledněn typ objektu ze stavebního hlediska, specifika jeho provozu i vlivů okolí. Technická divize TUEBOR General Service Vám navrhne systém optimalizovaný přesně podle Vašich potřeb.

Elektronický zabezpečovací systém pro domácnost
I elektronický systém menšího rozsahu (pro byt, RD, nebo malou kancelář) je možno rozdělit na 2-3 podsystémy (např. přízemí, patro, garáž). Prostory jsou osazeny pohybovými detektory (v případě výskytu malých domácích mazlíčků speciálními čidly typu PET, které je neregistruji), požárními detektory v prostorách s možností výskytu ohně, audio detektory u větších zasklených ploch a magnety na vstupních dveřích případně oknech.
Dále je možno zabezpečit venkovní terasy nebo jiné vnější prostory odolnějšími venkovními čidly, v případě větší zahrady u RD lze použít perimetrickou ochranu obvodu objektu, která doplňuje funkčnost oplocení o další prvek proti nežádoucímu vstupu na pozemek.
V případě již zařízeného objektu lze použít bezdrátových prvků u kterých není třeba stavebně zasahovat do interiéru. Signalizace poplachu je prováděna některou z přenosových tras na PCO, nebo lokálně sirénou a zprávou SMS na mobilní telefon majitele.
Elektronické zabezpečení je možné a v některých případech vhodné doplnit o malý kamerový systém.

Elektronický zabezpečovací systém pro obchodní nebo průmyslové prostory
Systémy pro větší office prostory, obchodní nebo průmyslové areály je možno rozdělit na libovolný počet podsystémů dle potřeb provozovatele a tak nezávisle zabezpečit potřebný počet provozně samostatných prostorů. Systém je možno doplnit i o kontrolu přístupu (na rozdíl od klasického klíče vám umožní kdykoliv změnit přístupová práva, můžete urřit kdo může vstoupit do kterých prostor a v kterou dobu-např. vstup do vyhrazených prostor pouze vybrané skupinu zaměstnanců).
Prostory jsou osazeny pohybovými detektory (v případě výrobních prostor čidly s vyšší odolností proti vlivům průmyslového prostředí), požárními detektory nebo samostatným systémem EPS v prostorách s rizikem výskytu ohně a v prostorách únikových tras, audio detektory u větších zasklených ploch a magnety na vstupních vratech a dveřích, případně často otvíraných oknech. Systém může v rémci své funkce hlídat i jakékoliv měřitelné technické stavy (např. teplotu, tlak, vlhkost, napětí atp.), které je potřeba mít ve výrobních nebo skladovacích prostorech v provozní nebo mimoprovozní době pod kontrolou.
Dále je možno zajistit venkovní skladovací plochy nebo ostatní vnější prostory venkovními čidly, v případě rozsáhlého areálu lze použít perimetrickou ochranu obvodu objektu, která doplňuje funkčnost oplocení o další prvek proti nežádoucímu vstupu na pozemek, případně může v kombinaci s vhodnými způsoby ostrahy nahradit klasické pevné oplocení úplným elektronickým plotem. Zabezpečení venkovních prostor, ale i průmyslové interiéry je vhodné doplnit kamerovým systémem s možností záznamu a přenosu obrazu.
V případě již zařízených kancelářských prostor lze použít bezdrátových prvků u kterých není třeba stavebně zasahovat do interiéru. Signalizace poplachu je prováděna některou z možných přenosových tras na PCO a případně je systém možno doplnit o lokální poplach sirénou.

EPS elektronické protipožární systémy
Statistiky jednoznačně prokazují, že škodám na majetku způsobeným požárem by bylo možno předejít nebo jejich rozsah výrazně snížit, kdyby byl v objektech jejich vzniku instalován protipožární systém? Rychlost zásahu, který je závislý na tom, jak rychle je vznikající požár objeven a ohlášen, doslova rozhoduje o životech a výši škod.
Protipožární systémy jsou tvořeny soustavou čidel detekujících kouř nebo zvýšenou teplotu, která jsou rozmístěna po objektu v místech nejpravděpodobnějšího možného vzniku požáru. Systém je vhodné připojit na dispečink Centrály nozové služby nebo hasičů, kde je 24 hodin denně monitorován.
Elektronické protipožární systémy v okamžiku zaznamenání kouřových zplodin upozorní výstražným signálem přítomné, v případě nepřítomnosti vyhlásí poplach na pultu Centrály nouzové služby. Vy tak máte jistotu, že případný požár bude vždy včas zaznamenám a zlikvidován. Instalací EPS do bytu nebo rodinného domu chráníte najen svůj majetek, ale i své životy a životy svých blízkých. V případě firmy mohou být rizika vzniku požáru větší a dopad vzniklých škod mnohonásobný. Realizace EPS v komerčních a průmyslových objektech by měla být samozřejmostí a proto je i vyžadována.

CCTV kamerové systémy

Malý kamerový systém CCTV
Pro lepší ochranu vašeho majetku je vhodným doplňkem kamerový systém, který vám umožní v případě poplachu ze systému EZS, na objekt vzdáleně dohlédnout a zjistit zda váš plot přelezly sousedovy děti pro míč, nebo sběrač barevných kovů pro vaše blýskavé okapy. Kamerové systémy lze tedy dohlížet jak místně kdy na monitoru nebo televizi můžete sledovat co se děje kolem domu aniž přijdete do přímého kontaktu s případným narušitelem, nebo vzdáleně z počítače nebo i mobilního telefonu. Nejlepším řešením je samozřejmě dohled z dispečinku PCO, kam je objekt připojen a odkud budete mít bez rizika pro Vás a i v době Vaší nepřítomnosti majetek vždy zajištěn. Z kamerových systémů je možno pořizovat záznam pro další využití např. identifikaci pachatele. Záznam se automaticky přepisuje v intervalu který je dán velikostí osazeného záznamového média (obvykle 7-10dní).
Pořizování záznamu podléhá ustanovením zákona o ochranně osobních údajů. Návrh a montáž kamerového systému provedené technickým oddělením TUEBOR General Service s ohledem na specifika Vašeho objektu zahrnuje i legislativní kroky nutné k provozování kamerového systému v souladu se zákonem.

Kamerový systém CCTV
Vhodnou součástí celkového zabezpečení je pro zvýšení účinnosti ochrany majetku firmy, dohled nad výrobními prostorami nebo venkovní skladovací plochou také kamerový systém. Pokud je správně navržen a nainstalován, poskytne trvalý přehled ostraze i správci v místě samém nebo umožní v případě vloupání nebo požáru a poplachu ze systému EZS či EPS na objekt vzdáleně dohlédnout z dispečinku PCO Centrály nouzové služby a monitorovat do okamžiku vlastního zásahu situaci nebo naopak zjistit zda se nejedná o planý poplach vyvolaný např. extrémními výkyvy počasí. Kamerové systémy lze tedy dohlížet jak místně kdy na monitoru nebo televizi můžete sledovat činnost vaší firmy, nebo vzdáleně z dohledového centra Centrály nouzové služby TUEBOR, ale i z Vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Z kamerových systémů je možno možno pořizovat záznam pro další využití např. identifikaci pachatele nebo dokladování obcházení nařízených pracovních postupů zaměstnanci. Záznam se automaticky přepisuje v intervalu, který je dán rozsahem systému a velikostí osazeného záznamového média (obvykle 7-10dní).
Provozování kamerového systému se záznamem podléhá ustanovením zákona o ochranně osobních údajů. Návrh a montáž takového systému provedené technickým oddělením TUEBOR General Service s ohledem na specifika Vašeho objektu zahrnuje i legislativní kroky nutné k legálnímu provozování kamerového systému v souladu se zákonem.

DPS docházkové a přístupové systémy
Docházkový systém usnadní práci vaší účetní a umožní vám efektivní kontrolu přítomnosti vašich zaměstnanců v „on-line“ režimu i zpětně s naprostou přesností. Pro kontrolu docházky se nejčastěji používá terminál pro čtení bezkontaktních karet, nebo biometrických hodnot. Systém s možností kontroly přístupu umožňuje vstup do vyhrazených prostor pouze vybrané a a systémem autorizované skupině zaměstnanců. Vstup je zprostředkován pomocí přístupové čtečky bezkontaktních karet (nebo jiného média), která odemkne elektrický zámek, popřípadě i odkóduje vyhrazený prostor. Například jde takto omezit vstup do serverovny pouze určeným pracovníkům IT nebo určitým zaměstnancům pouze v určeném časovém rozmezí a tyto povolení na přání měnit. Oproti klasickému způsobu, kdy je prostor uzamčen klasickým zámkem (možnost přidělání množství klíčů bez jakékoli evidence), je zde výhoda možnosti trvalého sledování přístupu do prostor jednotlivými uživateli. Můžete si určit kdo může vstoupit do kterých prostor a v který čas. Své požadavky můžete na rozdíl od klíče kdykoliv, okamžitě a bez rizika změnit, práva přístupu jednotlivým osobám přidávat nebo odebírat. Tyto přístupy lze navíc vždy přesně časově identifikovat a to jak zpětně z evidenčních důvodů, tak pro zajištění okamžité reakce dálkovým dohledem z dispečinku PCO, odkud může dispečer v případě neoprávněného vstupu nebo přístupu v zakázané době bez předchozího povolení oprávněnou osobou informovat určeného zodpovědného pracovníka firmy. Více informací o možnostech těchto systémů vám podá technické oddělení TUEBOR General Service.

Elektronické oplocení, zabezpečení perimetru
Elektronická perimetrická ochrana obvodu objektu nachází svou funkci tam, kde je potřeba zajistit spolehlivou ochranu stávajícího oplocení hranic pozemku před překonáním a neoprávněným vstupem na pozemek, tam kde je třeba vstupu do určitého venkovního prostoru zabránit nebo jej monitorovat, ale použití pevného mechanického plotu není vhodné a samozřejmě všude tam, kde zadavatel požaduje kromě monitorování i reakci-zásah při narušení elektronickým oplocením vymezených hranic perimetru. Jedná se tedy o systém doplňující (případně nahrazující) funkci oplocení, které kopíruje coby další prvek proti nežádoucímu vstupu na pozemek současně zajišťující jeho včasnou signalizaci propojením se systémem EZS připojeným na PCO . Rádi Vám předvedeme činnost zařízení a z několika způsobů, kterými je možno elektronický plot realizovat Vám navrhnou naši specialisté na elektronickou ochranu dle specifikace objektu a Vašich nároků na jeho funkci ten nejvhodnější.
Nejjednodušší a nejméně nákladný je systém sestavený pomocí infračervených závor, které se osazují do různých výškových hladin, kde prostor ochraňuje paprsek o cca 30cm průměru.
Další způsob využívá mikrovlných bariér ,které jsou sice náročnější na prostor kde jsou instalovány, ale zajistí pásmo chráněné imaginárním tubusem o průměru 2-3metry. Nákladnější způsoby pak ochraňují přímo oplocení objektu pomocí vodiče vpleteného do oplocení reagujícího na otřesy plotu, nebo perimetrickým kabelem, který je uložen v zemi pod hranicí střeženého prostoru a při jeho překročení dochází k vyhlášení poplachu.
Všechny druhy perimetrické ochrany je vhodné pro vzdálený dohled a monitoring kombinovat s kamerovými systémy.

NASEC - zabezpečení vozidel
V České republice je v poslední době ročně odcizeno přibližně 20 až 25.000 automobilů. Pravděpodobnost dohledání nezabezpečeného vozidla policií je nejvýše 15 %. Pravděpodobnost, že bude Vaše vozidlo zabezpečené aktivním elektronickým systémem NASEC odcizeno se sníží na minimum a v případě pokusu o odcizení můžeme na základě přijatého signálu krádeži zabránit. Elektronické zabezpečení vozidel nové generace zajišťuje instalovaná jednotka LEVEL, která komunikuje s PCO pomocí integrovaného GSM modulu pomocí SMS a GPRS datového připojení, které nahlašuje okamžitou polohu a stav ve kterém se auto nachází. K jednotce LEVEL je možno připojit čidla pro sledování dveří, pohybové čidlo v kabině, čidlo reagující na rozbití skla, náklonové čidlo která vás upozorní na možné odtahování auta. U větších vozů je možno systém doplnit například o čidla pro střežení nákladového prostoru. Všechny poplachové stavy včetně jejich identifikace jsou přenášeny na dohledové pracoviště PCO s přesnou polohou vašeho auta. Podrobnosti ke službě střežení vozidel systémem Nasec naleznete v části služeb elektronického střežení připojením na PCO.

Detekční bezpečnostní rámy, ruční detektory
Bezpečnostní detekční technika už dávno není potřeba pouze na letištích, ale se zvyšující se hrozbou extrémismu a terorismu najde uplatnění všude, kde si zákazník přeje kontrolovat dodržování zákazu vnášení zbraní. Rámové detektory instalujeme v administratiních budovách větších společností, budovách státní správy, bankách, pojištovnách, kasinech a podobně. Ruční detektory pak využíváme při kontrole vstupu na společenských a kulturních akcích, sportovních utkáních. Fyzikální princip detekce je naprosto bezpečný a zdravotně nezávadný. Detekční rámy i ruční detektory po konzultaci s bezpečnostním technikem a výběru nejvhodnějšího typu buď pronajímáme nebo dodáváme včetně instalace. V případě pronájmu na jednorázové nebo krátkodobé akce dodáváme detekční pomůcky včetně obsluhy, bezpečnostní pracovníci TUEBOR General Service je sami využívají při dodávce některých služeb jako je pořadatelská služba nebo regulace vstupu a ostraha. Všechny typy detektorů, mají li být spolehlivě využívány, vyžadují úvodní instruktáž a několika hodinové zaškolení.

Systémy ochrany zboží
TUEBOR je v rámci komplexu poskytovaných produktů a služeb dlouholetým osvědčeným dodavatelem elektronických systémů ochrany nejrůznějších typů zboží pro celé spektrum obchodů, prodejních řetězců a nákupních center. Naše systémy a kombinovaná řešení navržená specialisty naší technické divize pomáhají našim klientům zvyšovat tržby a snižovat ztrátovost krádežemi po mnoho let a pro kreativitu se kterou k projektům přistupujeme, příznivé ceny a zejména dostupnost technického servisu preferují zákazníci naši firmu před jinými dodavateli.
RF systémy jsou využívány zejména k ochraně prádla, textilu, obuvi, potravin, hraček a podobně. Jejich výhodou je nižší pořizovací cena, záporem může být větší rozměr používaných etiket. Námi dodávané systémy patří ke špičce co se týče provozní spolehlivosti detekce a nároků na servis. Detekční brány RF systémů mohou být vybaveny i horizontálním počitadlem návštěvníků k orientačnímu měření návštěvnosti prodejny.
- AM systémy pracující na akustomagnetické bázi se vyznačují vyšší úrovní odolnosti proti profesionálním zlodějům používajícím tzv. jammer rušičky nebo aluminiové obaly, nevyvolávají plané poplachy a jsou rezistentní vůči vlnovému rušení v obchodních centrech. AM systém používá nenápadné etikety malého rozměru a využití nacházejí v prodejnách s obdobnými druhy zboží jako RF systémy
- EM systémy jejichž nespornou výhodou je odolnost ochranných prvků proti odstínění alobalem a kovovými částmi je předurčuje k využití v při ochraně spotřební elektroniky, zvukových nosičů, v parfumeriích ale také železářstvích nebo při ochraně proti zcizení majetku z veřejných budov a firem. Používané nalepovací i vkládací elektromagnetické etikety jsou malé a nenápadné a pro vlastnosti systému mohou být použity na kovové zboží, uvnitř plechovách obalů atp. Pro návrh nejvhodnější kombinace ochranných prvků, typ a šíři detekčních bran vhodných pro Váš prostor kontaktujte našeho technického specialistu na zabezpečovací elektroniku.

Pro zajištění zboží ve vašich obchodech zajišťujeme detekční rámy v mnoha materiálových provedeních (kov, dřevo, sklo) a disgnových variacích. Rámy pracují v závislosti na typu systému s papírovými samolepícími etiketami, pevnými plastovými etiketami nalepovacího, vkládacího nevo vhazovacícho typu. Námi dodávané detekční rámy mají na přání integrováno počítadlo osob, pro lepší přehled návštěvnosti obchodu a dále detektor kovu, který detekuje přítomnost aluminiových tašek pro případný výnos zboží z prodejny. Pro další způsoby ochrany zboží, inventáře nebo výstavních exponátů pomocí smyčkových alarmů a kontaktních senzorů a podložek nebo návrh vhodné kombinace systémů pro vyšší stupně zabezpečení se obraťte na naše specialisty na zabezpečovací elektroniku.

Přenos dat na dispečink PCO TUEBOR
Pro připojení na PCO je možno využít několik možností podle výše stupně zabezpečení objektu. Telefonní linka je nejednodušší a pokud je na místě již zřízena i nejlevnější způsob připojení, co se týče pořizovací ceny, ale současně je bohužel způsobem nejméně bezpečným. GSM připojení je o něco bezpečnější a je ho možno realizovat kdekoli, kde funguje pokrytí mobilních operátorů. GPRS připojení je dostupné podobně jako připojení GSM je ovšem mnohem bezpečnější formou, neboť je možné monitorovat zpětně stav komunikačního zařízení a tudíž je jakýkoliv způsob sabotáže ihned detekován. LAN připojení je technickými přednostmi podobné jako GPRS, vyžaduje však v místě zavedený stabilní internetovou konektivitu. Současně musí mít koncové zařízení internetu zajištění proti výpadku napájení 230V záložním zdrojem. Nejbezpečnější způsob připojení je pomocí vysílačů TSM které pracují v licencovaném placeném pásmu vyhrazeném ČTÚ. U tohoto způsobu přenosu dat je možnost sabotáže minimální, pokus o ni lze okamžitě odhalit a zabránit mu. Vzhledem k tomu, že TUEBOR Generel Service byl prvním provozovatelem PCO s radiovým připojením v západních čechách a vybudovali jsme v průběhu let postupně vlastní síť převaděčů a sběrných stanic a jsme schopni poskytnout i ty nejbezpečnější způsoby připojení prakticky v celém regionu. Nejvhodnější způsob přenosu dat Vám navrhne náš technický specialista v rámci nabídky služby elektronického střežení připojením na PCO.

Systémy námi osazované jsou sestavovány z komponentů certifikovaných Národním bezpečnostním úřadem a jím pověřených organizací a Českým telekomunikačním úřadem výrobců DSC, A.D.E., Castle Care, Sentrol, Pyronix, C & K, Aritech.

Garancí odbornosti našich specialistů je členství v Asociaci technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM pod samostatným registračním číslem. Zabezpečovací systémy montované střediskem TUEBOR Alarm Security jsou plně uznávány Policií České republiky i jednotlivými pojišťovnami, které poskytují na základě instalované zabezpečovací elektroniky slevy z pojištění. Systém a výše poskytovaných slev je u různých pojišťoven různý a ne vždy je zákazníkovi zřetelně prezentován. Pro nabídku výhodnějšího pojištění a uplatnění slev po instalaci systému Vám doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení nebo přímo spolupracujícího pojišťovacího specialistu, který vám pomůže se v poskytovaných zvýhodněních orientovat.

Plzeň 9. 5. 2018

Jsme v souladu s GDPR.

       Správce osobních údajů TUEBOR GENERAL SERVICE s.r.o. vydal a dodržuje směrnici, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tím je zajištěna ochrana osobních údajů a dat proti neoprávněnému zacházení s daty. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti a zacházení s osobními údaji, které je v rozporu s touto směrnicí, bude hodnoceno jako hrubé porušení pracovní kázně.

Plzeň 9. 3. 2015

Špičková práce černých šerifů z Tueboru opět vedla k dopadení pachatele přímo na místě

       Nebudeme si nic nalhávat, většina odborné veřejnosti ví, že s některými soukromými bezpečnostními službami bývají problémy, protože nejsou limitovány žádným zákonným opatřením, určujícím kdo u nich vlastně slouží. Pravdou ale také je, že bez soukromých bezpečnostních služeb bychom si dnes bezpečnost již nedokázali představit. Dnem i nocí hlídají tisíce soukromých strážných objekty po celé naší republice a většina z nich je právě z těch kvalitních.

        Vlajkovou lodí je v Plzni bezesporu bezpečnostní služba TUEBOR General Security, která zde pracuje již od začátku devadesátých let. S jejich pracovníky jsme se setkali včera po dalším úspěšném zákroku, kdy díky nim skončil další pachatel v policejní cele.

        Když se včera po druhé ráno na jejich pultu centrální ochrany v Černické ulici rozezněl zvukový alarm, signalizující narušení objektu čerpací stanice na Rokycanské třídě, operátor pultu snadno zjistil, že nejde o loupež, protože tato čerpačka je od půlnoci zavřená, ale zřejmě jde o vloupání. Takzvané zóny mu také bezpečně ukázaly, že pachatel je již v objektu a tak na místo vyslal hned dvě zásahová vozidla. „Máme bohatě přes tisíc objektů na našem pultu centrální ochrany, a proto jen v Plzni máme stále v pohotovosti dvě vozidla s vycvičenou a velmi dobře vyzbrojenou osádkou.“ vysvětlil nám dnes Václav Balvín, velitel zásahové jednotky b.s. Tuebor. 
 „Na tento typ narušení, když se náš operátor domnívá, že je pachatel na místě, vysíláme samozřejmě obě najednou. V tomto případě se opět nemýlil, protože když jsme dorazili a zkontrolovali obvod budovy, kontejner přistavený pod oknem a vypáčená ventilačka nám ukázaly, kudy pachatel do objektu vnikl. Zajistili jsme veškeré únikové východy a přivolali policii ČR. Kolegové dorazili bleskurychle a po nezbytném vysvětlení situace si od nás zásah převzali. Začali jménem zákona dávat výzvy, aby pachatel opustil objekt. Ten však ani opakovanou výzvu neuposlechl a tak policisté vnikli do budovy, kde pachatele nalezli schovaného v malé místnůstce. Zda kladl odpor vám říci nedokážu, uvnitř jsme s policisty nebyli, ale po chvilce už ho vyváděli ven zpacifikovaného a  v poutech.“ popisoval Václav Balvín z Tueboru. Policejní tisková mluvčí nám noční zákrok potvrdila a jen dopnila, že pachatel je momentálně v policejní cele, kde čeká na další úkony.
         Chtěli jsme po Václavovi vědět, kolikrát ročně se taková věc strážcům z Tueboru podaří. Přiznáváme, že přišel malý šok: „Od konce druhého měsíce 2014 do teď, tedy za 12 měsíců, byl tohle sedmnáctý pachatel zadržený na místě.“ vysvětlil velitel a na potvrzení svých slov nám ukázal šanon dokumentace úspěšných zákroků. Za tohle číslo by se nemuselo stydět ani menší obvodní oddělení policie, proto Tueboru maximálně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Na závěr ještě poděkování od majitele:
Dobrý den,
                chtěl bych touto cestou poděkovat za dnešní rychlý a profesionální zásah na čerpací stanici Dea na Rokycanské třídě v Plzni. Vzhledem k rychlosti zásahu došlo k minimálním škodám, čehož si vážím, protože hodnota zboží na čerpací stanici je poměrně vysoká. 

        Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

                     Marek Kočandrle

 


Plzeň 14.4.2014

 

Zadržení pachatelů bezpečnostní službou TUEBOR

Tuto neděli přinesla třináctka v datu smůlu hned dvěma zlodějům v Plzni. Krátce před polednem 13.4. vyvolalo poplach na pultu centralizované ochrany bezpečnostní služby TUEBOR zabezpečovací zařízení instalované ve firmě DSD Praktik v Kollárově ulici. Hlídka určená k zásahu byla na místě za sedm minut. U hlavních dveří se hlídka doslova srazila s mužem, který uvedl, že slyšel cestou po schodech hluk dole v domě. Informace korespondovala s tím, co naznačovaly poznatky operátora z dispečinku pultu centalizované ochrany. Hlídka po tom, co nalezla poškozený zámek na mříži chodby vedoucí do suterénu objektu, zajistila přístup do sklepa a vrata do ulice aby znemožnila pachateli vloupání únik a přivolala PČR. Za spolupráce s policíí byla  následně ve sklepě zadržena žena, která u sebe měla kabelu s nářadím k překonávání zámků dveří. Podrobnější prohlídkou bylo zjištěno, že se zde nachází další vypáčené dveře vedoucí do prostor prodejny poškozené firmy. Do těchto prostor se pachatel již dostat nestihl a díky rychlému zásahu tak jediná škoda vznikla na poškozených dveřích a zámcích střeženého objektu. 

Jenže, jak nám sdělil Daniel Mai ze bezpečnostní služby TUEBOR, to nebyl ten den jediný úspěšný zásah. V 17 hodin 23 minut byla tatáž hlídka vyslána na signál vyvolaný elektronickým zabezpečovacím systémem v objektu Fordermayerova pavilonu v Plzni-Doudlevcích.  Člen zásahové skupiny b.s. TUEBOR, který dorazil na místo jako první, zjistil pootevřené okno a poškození jedněch z dveří objektu. Zajistil proto tento prostor a nasměroval druhou přijíždějící hlídku do oblasti zadního traktu aby pokryl odvrácenou stranu budovy a zamezil možnému úniku pachatele. Na místě byl následně při pokusu o útěk a po několika opakovaných výzvách zadržen muž, který byl vzápětí předán policii ČR. Podle sdělení šéfa bezpečnostní služby byl pak objekt hlídkou provizorně zajištěn až do příjezdu zaměstnance fakultní nemocnice a provedení opravy poškozených vstupů. Díky zabezpečovací elektronice tak rychlým a takticky správně provedeným zásahem zachránili zaměstnanci bezpečnostní služby majiteli objektu hodnoty, jejichž náhrada by v případě nezabezpečeného objektu odlehčila pojišťovně nebo jeho vlasní kase.

  

V Plzni dne 9.3.2015 


FOTOPASTI

 

V dnešní době plné vandalismu a rostoucí kriminality si každý člověk chce chránit svůj majetek. K tomu, aby důkladné ochrany docílil, mohou snadno pomoci FOTOPASTI. O tyto chytré přístroje je stále větší zájem, jelikož jejich využití je opravdu široké a pohodlné.
 
FOTOPASTI jsou plně automatická digitální zařízení určené pro denní i noční záznam fotografií nebo krátkých videosekvencí. K jejich aktivaci slouží pohybové a infračervené (IR) čidlo nebo světelný paprsek.

Více zde

--------------------------------------------

Zloději se vloni "činili", vykradli 4634 chat a chalup
Celý článek na mediafax >>
--------------------------------------------
Kamery sledovaly každý pohyb vetřelce
    
Celý článek MF Dnes>>

--------------------------------------------
Vloupání do domů dramaticky přibývá
Celý článek na novinky.cz >>

--------------------------------------------

Rozvoz vody Crystalis má nyní samostatné webové stránky
www.voda-crystalis.cz

--------------------------------------------

Chytili lupiče přímo v restauraci

 
 
Deník Dnes - článek zde
Plzeňský deník - článek zde
tuebor o nás služby faq kontakty napište nám
TUEBOR General Service s.r.o, Černická 5, 301 33 Plzeň, Webdesign - Reklamní agentura G2 studio s.r.o.