Střežení objektů s rychlým zásahem

Elektronické zabezpečení

Montáže alarmů pro soukromé i firemní objekty 

Projektování PZTS/EZS pro byty, domy, budovy, průmyslové stavby, garáže a chaty

Zabezpečovací zařízení DSC, Jablotron, Satel, Paradox a další - spolupráce s certifikovanými partnery

Napojení alarmů na PCO se zásahovou jednotkou - projekt KRUH

 

Projektování a montáž zabezpečovacího zařízení (alarmu)
 
Středisko pro projekci a montáž zabezpečovacích systémů TUEBOR Alarm Security vzniklo v roce 1994 jako odpověď na nedostatečnou pružnost externích dodavatelů. Pokud máme zákazníka prostřednictvím alarmu střežit, musí být poplašný systém navržen jako spolehlivý, efektivní, musí být dodán okamžitě a zejména musí mít zajištěn nepřetržitý stoprocentně dostupný servis. Trvalá funkčnost a bezporuchový provoz zařízení je především v našem vlastním zájmu.

 

EZS elektronické zabezpečovací systémy, alarmy
Elektronické zabezpečovací systémy (alarmy) jsou obecně tvořeny souborem čidel reagujících na pohyb, změny světelné intenzity, tepelné změny, případně zvukové frekvence nebo přímý kontakt a jsou vlastně očima a ušima systému. Ústředna-mozek celého zařízení podněty z čidel vyhodnocuje a pokud dojde k potvrzenému narušení hodnot, které čidla sledují, vyhlásí poplach. Ten je pak předán prostřednictvím pojítka a určené přenosové cesty, která tvoří poslední důležitou část systému, adresátovi, který má být o poplachu zpraven - nejlépe na PCO, kde dispečer Centrály nouzové služby zajistí profesionální reakci odpovídající zobrazeným informacím. Aby systém spolehlivě chránil, ale nevyvolával plané poplachy, musí být při jeho navrhování zohledněn typ objektu ze stavebního hlediska, specifika jeho provozu i vlivů okolí. Technická divize TUEBOR General Service vám navrhne systém optimalizovaný přesně podle Vašich potřeb.
Svůj alarm můžete využít i k dálkové obsluze a automatizaci některých činností své chytré domácnosti (a to nejen doma) - topení, svícení, větrání, otvírání a zavlažování je výčet jen těch nejběžnějších.
 
Elektronický zabezpečovací systém pro domácnost
I elektronický systém menšího rozsahu (pro byt, RD, nebo malou kancelář) je možno rozdělit na 2-3 podsystémy (např. přízemí, patro, garáž). Prostory jsou osazeny pohybovými detektory (v případě výskytu malých domácích mazlíčků speciálními čidly typu PET, které je neregistrují), požárními detektory v prostorách s možností výskytu ohně, audio detektory u větších zasklených ploch a magnety na vstupních dveřích, případně oknech. 
Dále je možno zabezpečit venkovní terasy nebo jiné vnější prostory odolnějšími venkovními čidly, v případě větší zahrady u RD lze použít perimetrickou ochranu obvodu objektu, která doplňuje funkčnost oplocení o další prvek proti nežádoucímu vstupu na pozemek.
V případě již zařízeného objektu lze použít bezdrátových prvků, u kterých není třeba stavebně zasahovat do interiéru. Signalizace poplachu je prováděna některou z přenosových tras na PCO nebo lokálně sirénou a zprávou SMS na mobilní telefon majitele.
Elektronické zabezpečení je možné a v některých případech vhodné doplnit o malý kamerový systém.
 
Elektronický zabezpečovací systém pro obchodní nebo průmyslové prostory
Systémy pro větší office prostory, obchodní nebo průmyslové areály je možno rozdělit na libovolný počet podsystémů dle potřeb provozovatele, a tak nezávisle zabezpečit potřebný počet provozně samostatných prostorů. Systém je možno doplnit i o kontrolu přístupu (na rozdíl od klasického klíče vám umožní kdykoliv změnit přístupová práva, můžete určit kdo může vstoupit do kterých prostor a v kterou dobu - např. vstup do vyhrazených prostor pouze vybrané skupině zaměstnanců).
Prostory jsou osazeny pohybovými detektory (v případě výrobních prostor čidly s vyšší odolností proti vlivům průmyslového prostředí), požárními detektory nebo samostatným systémem EPS v prostorách s rizikem výskytu ohně a v prostorách únikových tras, audio detektory u větších zasklených ploch a magnety na vstupních vratech a dveřích, případně často otvíraných oknech. Systém může v rámci své funkce hlídat i jakékoliv měřitelné technické stavy (např. teplotu, tlak, vlhkost, napětí atp.), které je potřeba mít ve výrobních nebo skladovacích prostorech v provozní nebo mimoprovozní době pod kontrolou. 
Dále je možno zajistit venkovní skladovací plochy nebo ostatní vnější prostory venkovními čidly, v případě rozsáhlého areálu lze použít perimetrickou ochranu obvodu objektu, která doplňuje funkčnost oplocení o další prvek proti nežádoucímu vstupu na pozemek, případně může v kombinaci s vhodnými způsoby ostrahy nahradit klasické pevné oplocení úplným elektronickým plotem. Zabezpečení venkovních prostor, ale i průmyslové interiéry je vhodné doplnit kamerovým systémem s možností záznamu a přenosu obrazu.
V případě již zařízených kancelářských prostor lze použít bezdrátových prvků, u kterých není třeba stavebně zasahovat do interiéru. Signalizace poplachu je prováděna některou z možných přenosových tras na PCO a případně je systém možno doplnit o lokální poplach sirénou.
 
EPS elektrické požární signalizace
Statistiky jednoznačně prokazují, že škodám na majetku způsobeným požárem by bylo možno předejít nebo jejich rozsah výrazně snížit, kdyby byl v objektech jejich vzniku instalován protipožární systém. Rychlost zásahu, který je závislý na tom, jak rychle je vznikající požár objeven a ohlášen, doslova rozhoduje o životech a výši škod.
Protipožární systémy jsou tvořeny soustavou čidel detekujících kouř nebo zvýšenou teplotu, která jsou rozmístěna po objektu v místech nejpravděpodobnějšího možného vzniku požáru. Systém je vhodné připojit na dispečink Centrály nouzové služby nebo hasičů, kde je 24 hodin denně monitorován.
Elektronické protipožární systémy v okamžiku zaznamenání kouřových zplodin upozorní výstražným signálem přítomné, v případě nepřítomnosti vyhlásí poplach na pultu Centrály nouzové služby. Vy tak máte jistotu, že případný požár bude vždy včas zaznamenám a zlikvidován. Instalací EPS do bytu nebo rodinného domu chráníte nejen svůj majetek, ale i své životy a životy svých blízkých. V případě firmy mohou být rizika vzniku požáru větší a dopad vzniklých škod mnohonásobný. Realizace EPS v komerčních a průmyslových objektech by měla být samozřejmostí, a proto je i vyžadována.
 
CCTV kamerové systémy
 
Malý kamerový systém CCTV
Pro lepší ochranu vašeho majetku je vhodným doplňkem kamerový systém, který vám umožní v případě poplachu ze systému EZS na objekt vzdáleně dohlédnout a zjistit, zda váš plot přelezly sousedovy děti pro míč, nebo sběrač barevných kovů pro vaše blýskavé okapy. Kamerové systémy lze dohlížet jak místně, kdy na monitoru nebo televizi můžete sledovat dění kolem domu, aniž přijdete do přímého kontaktu s případným narušitelem, nebo vzdáleně z počítače nebo i mobilního telefonu. Nejlepším řešením je samozřejmě dohled z dispečinku PCO, kam je objekt připojen a odkud budete mít bez rizika pro vás a i v době vaší nepřítomnosti majetek vždy zajištěn. Z kamerových systémů je možno pořizovat záznam pro další využití, např. identifikaci pachatele. Záznam se automaticky přepisuje v intervalu, který je dán velikostí osazeného záznamového média (obvykle 7-10 dní).
Pořizování záznamu podléhá ustanovením zákona o ochranně osobních údajů. Návrh a montáž kamerového systému provedené technickým oddělením TUEBOR General Service s ohledem na specifika vašeho objektu zahrnuje i legislativní kroky nutné k provozování kamerového systému v souladu se zákonem.
 
Kamerový systém CCTV
Vhodnou součástí celkového zabezpečení je pro zvýšení účinnosti ochrany majetku firmy dohled nad výrobními prostorami nebo venkovní skladovací plochou kamerovým systémem. Pokud je správně navržen a nainstalován, poskytne trvalý přehled ostraze i správci v místě samém nebo umožní v případě vloupání nebo požáru a poplachu ze systému EZS či EPS na objekt vzdáleně dohlédnout z dispečinku PCO Centrály nouzové služby a monitorovat do okamžiku vlastního zásahu situaci nebo naopak zjistit, zda nejde o planý poplach vyvolaný např. extrémními výkyvy počasí. Kamerové systémy lze dohlížet jak místně, kdy na monitoru nebo televizi můžete sledovat činnost vaší firmy, nebo vzdáleně z dohledového centra Centrály nouzové služby TUEBOR, ale i z Vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Z kamerových systémů je možno pořizovat záznam pro další využití, např. identifikaci pachatele nebo dokladování obcházení nařízených pracovních postupů zaměstnanci. Záznam se automaticky přepisuje v intervalu, který je dán rozsahem systému a velikostí osazeného záznamového média (obvykle 7-10 dní).
Provozování kamerového systému se záznamem podléhá ustanovením zákona o ochranně osobních údajů. Návrh a montáž takového systému provedené technickým oddělením TUEBOR General Service s ohledem na specifika vašeho objektu zahrnuje i legislativní kroky nutné k legálnímu provozování kamerového systému v souladu se zákonem. 
 
DPS docházkové a přístupové systémy (ACS)
Docházkový systém usnadní práci vaší účetní a umožní vám efektivní kontrolu přítomnosti vašich zaměstnanců v „on-line“ režimu i zpětně s naprostou přesností. Pro kontrolu docházky se nejčastěji používá terminál pro čtení bezkontaktních karet, nebo biometrických hodnot. Systém s možností kontroly přístupu umožňuje vstup do vyhrazených prostor pouze vybrané a a systémem autorizované skupině zaměstnanců. Vstup je zprostředkován pomocí přístupové čtečky bezkontaktních karet (nebo jiného média), která odemkne elektrický zámek, popřípadě i odkóduje vyhrazený prostor. Například jde takto omezit vstup do serverovny pouze určeným pracovníkům IT nebo určitým zaměstnancům jen v určeném časovém rozmezí a tato povolení podle potřeby měnit. Oproti obvyklému způsobu, kdy je prostor uzamčen běžným zámkem (s přiděláním klíčů bez jakékoli evidence), je zde výhoda možnosti trvalého sledování přístupu do prostor jednotlivými uživateli. Můžete si určit, kdo může vstoupit do kterých prostor a v který čas. Své požadavky můžete na rozdíl od klíče kdykoliv, okamžitě a bez rizika změnit, práva přístupu jednotlivým osobám přidávat nebo odebírat. Tyto přístupy lze navíc vždy přesně časově identifikovat, a to jak zpětně z evidenčních důvodů, tak pro zajištění okamžité reakce dálkovým dohledem z dispečinku PCO, odkud může dispečer v případě neoprávněného vstupu nebo přístupu v zakázané době bez předchozího povolení oprávněnou osobou informovat určeného zodpovědného pracovníka firmy. Více informací o možnostech těchto systémů vám podá technické oddělení TUEBOR General Service.
 
Elektronické oplocení, zabezpečení perimetru
Elektronická perimetrická ochrana obvodu objektu nachází uplatnění tam, kde je potřeba zajistit spolehlivou ochranu stávajícího oplocení hranic pozemku před překonáním a neoprávněným vstupem na pozemek. Dále tam, kde je třeba vstupu do určitého venkovního prostoru zabránit nebo jej monitorovat, ale použití pevného mechanického plotu není vhodné. A samozřejmě všude tam, kde zadavatel požaduje kromě monitorování i reakci-zásah při narušení elektronickým oplocením vymezených hranic perimetru. Jde tedy o systém doplňující (případně nahrazující) funkci oplocení, které kopíruje coby další prvek proti nežádoucímu vstupu na pozemek, a současně zajišťující jeho včasnou signalizaci propojením se systémem EZS připojeným na PCO. Rádi vám předvedeme činnost zařízení a z několika způsobů, kterými je možno elektronický plot realizovat, vám navrhnou naši specialisté na elektronickou ochranu dle specifikace objektu a vašich nároků na jeho funkci ten nejvhodnější. 
Nejjednodušší a nejméně nákladný je systém sestavený pomocí infračervených závor, které se osazují do různých výškových hladin, kde prostor ochraňuje paprsek o cca 30cm průměru.
Další způsob využívá mikrovlnných bariér, které jsou sice náročnější na prostor instalace, ale zajistí pásmo chráněné imaginárním tubusem o průměru 2-3 metry. Nákladnější způsoby pak ochraňují přímo oplocení objektu pomocí vodiče vpleteného do oplocení reagujícího na otřesy plotu, nebo perimetrickým kabelem, který je uložen v zemi pod hranicí střeženého prostoru a při jeho překročení dochází k vyhlášení poplachu.
Všechny druhy perimetrické ochrany je vhodné pro vzdálený dohled a monitoring kombinovat s kamerovými systémy.
 
Detekční bezpečnostní rámy, ruční detektory
Bezpečnostní detekční technika už dávno není potřeba pouze na letištích, ale se zvyšující se hrozbou extrémismu a terorismu najde uplatnění všude, kde si zákazník přeje kontrolovat dodržování zákazu vnášení zbraní. Rámové detektory instalujeme v administratiních budovách větších společností, budovách státní správy, bankách, pojištovnách, kasinech a podobně. Ruční detektory pak využíváme při kontrole vstupu na společenských a kulturních akcích, sportovních utkáních. Fyzikální princip detekce je naprosto bezpečný a zdravotně nezávadný. Detekční rámy i ruční detektory po konzultaci s bezpečnostním technikem a výběru nejvhodnějšího typu buď pronajímáme nebo dodáváme včetně instalace. V případě pronájmu na jednorázové nebo krátkodobé akce dodáváme detekční pomůcky včetně obsluhy, bezpečnostní pracovníci TUEBOR General Service je sami využívají při dodávce některých služeb, jako je pořadatelská služba nebo regulace vstupu a ostraha. Všechny typy detektorů, mají-li být spolehlivě využívány, vyžadují úvodní instruktáž a několika hodinové zaškolení.
 
Systémy ochrany zboží
TUEBOR je v rámci komplexu poskytovaných produktů a služeb dlouholetým osvědčeným dodavatelem elektronických systémů ochrany nejrůznějších typů zboží pro celé spektrum obchodů, prodejních řetězců a nákupních center. Systémy a kombinovaná řešení navržená specialisty naší technické divize pomáhají našim klientům zvyšovat tržby a snižovat ztrátovost krádežemi po mnoho let a pro kreativitu, se kterou k projektům přistupujeme, příznivé ceny a zejména dostupnost technického servisu preferují zákazníci naši firmu před jinými dodavateli. 
- RF systémy jsou využívány zejména k ochraně prádla, textilu, obuvi, potravin, hraček a podobně. Jejich výhodou je nižší pořizovací cena, záporem může být větší rozměr používaných etiket. Námi dodávané systémy patří ke špičce v provozní spolehlivosti detekce a nárocích na servis. Detekční brány RF systémů mohou být vybaveny i horizontálním počitadlem návštěvníků k orientačnímu měření návštěvnosti prodejny.
- AM systémy pracující na akustomagnetické bázi se vyznačují vyšší úrovní odolnosti proti profesionálním zlodějům používajícím tzv. jammer rušičky nebo aluminiové obaly, nevyvolávají plané poplachy a jsou rezistentní vůči vlnovému rušení v obchodních centrech. AM systém používá nenápadné etikety malého rozměru a využití nacházejí v prodejnách s obdobnými druhy zboží jako RF systémy
- EM systémy, jejichž nespornou výhodou je odolnost ochranných prvků proti odstínění alobalem a kovovými částmi, je předurčuje k využití při ochraně spotřební elektroniky, zvukových nosičů, v parfumeriích, ale také železářstvích nebo při ochraně proti zcizení majetku z veřejných budov a firem. Používané nalepovací i vkládací elektromagnetické etikety jsou malé a nenápadné a pro vlastnosti systému mohou být použity na kovové zboží, uvnitř plechových obalů atp. Pro návrh nejvhodnější kombinace ochranných prvků, typ a šíři detekčních bran vhodných pro Váš prostor kontaktujte našeho technického specialistu na zabezpečovací elektroniku. 
 
Pro zajištění zboží ve vašich obchodech zajišťujeme detekční rámy v mnoha materiálových provedeních (kov, dřevo, sklo) a designových variacích. Rámy pracují v závislosti na typu systému s papírovými samolepícími etiketami, pevnými plastovými etiketami nalepovacího, vkládacího nebo vhazovacícho typu. Námi dodávané detekční rámy mají na přání integrováno počítadlo osob pro lepší přehled o návštěvnosti obchodu a dále detektor kovu, který detekuje přítomnost aluminiových tašek pro případný výnos zboží z prodejny. Pro další způsoby ochrany zboží, inventáře nebo výstavních exponátů pomocí smyčkových alarmů a kontaktních senzorů a podložek nebo návrh vhodné kombinace systémů pro vyšší stupně zabezpečení se obraťte na naše specialisty na zabezpečovací elektroniku.
 
Přenos dat na dispečink PCO TUEBOR
Pro připojení na PCO je možno využít několik možností podle výše stupně zabezpečení objektu. Telefonní linka je nejednodušší a - pokud je na místě již zřízena - i nejlevnější způsob připojení z hlediska pořizovací ceny, ale současně je bohužel způsobem nejméně bezpečným. GSM připojení je o něco bezpečnější a je ho možno realizovat kdekoli, kde funguje pokrytí mobilních operátorů. GPRS připojení je dostupné podobně jako připojení GSM, je ovšem mnohem bezpečnější formou, neboť je možné monitorovat stav komunikačního zařízení a tudíž je jakýkoliv způsob sabotáže ihned detekován. LAN připojení je technickými přednostmi podobné jako GPRS, vyžaduje však stabilní internetovou konektivitu. Současně musí mít koncové zařízení internetu zajištění proti výpadku napájení 230V záložním zdrojem. Nejbezpečnější způsob připojení je pomocí vysílačů TSM, které pracují v licencovaném placeném pásmu vyhrazeném ČTÚ. U tohoto způsobu přenosu dat je možnost sabotáže minimální, pokus o ni lze okamžitě odhalit a zabránit mu. Vzhledem k tomu, že TUEBOR General Service byl prvním provozovatelem PCO s radiovým připojením v západních Čechách a vybudovali jsme v průběhu let postupně vlastní síť převaděčů a sběrných stanic, jsme schopni poskytnout i ty nejbezpečnější způsoby připojení prakticky v celém regionu. Nejvhodnější způsob přenosu dat vám navrhne náš technický specialista v rámci nabídky služby elektronického střežení připojením na PCO.
 
Systémy námi osazované jsou sestavovány z komponentů certifikovaných Národním bezpečnostním úřadem a jím pověřených organizací a Českým telekomunikačním úřadem především od výrobců Satel a Jablotron.
 
Garancí odbornosti našich specialistů je členství v Asociaci technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM pod samostatným registračním číslem. Zabezpečovací systémy montované střediskem TUEBOR Alarm Security jsou plně uznávány Policií České republiky i jednotlivými pojišťovnami, které poskytují na základě instalované zabezpečovací elektroniky slevy z pojištění. Systém a výše poskytovaných slev jsou u různých pojišťoven různé a ne vždy jsou zákazníkovi zřetelně prezentovány. Pro nabídku výhodnějšího pojištění a uplatnění slev po instalaci systému vám doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení nebo přímo spolupracujícího pojišťovacího specialistu, který vám pomůže se v poskytovaných zvýhodněních orientovat.